Wednesday, August 16, 2017

Haasofni Obbo Lammaa Magarsaa 'April the fool' ta'innaa?

Haasofni Obbo Lammaa Magarsaa 'April the fool' ta'innaa? Obbo Lammaan eennu abdate akkasitti haasawa, warra isa muudatee ergate moo, uummata Oromooti?

Ana duruu wanti naaf hin galin, haasawa Obbo Lammaa Magarsaati. Haasofni Obbo Lammaa Magarsaa diyaaspooraa hedduu hunda akka booji'e quba qaba...Garuu Sobni nama oolcha malee nama hin bulchu...Dubbiin Obbo Lammaa akka jajamteen osoo lafarratti gadi hin bu'in bubbulte.Sobni bule hollaa (kijiba) ta'a jedha Oromoon. Obbo Lammaan akkaataa nama itti soban yeroo basaasummaa biyya Israa'eeliitti barate, baratuu mala. Goommaa 'Worraaqsa diinaagdee' isaallee Abbay Xahaayyeen faa misimaaruma gibiraa tokkoon jalaa dhoosane; silaa dubbiin warraaqsaa sun dansa'a, yoo kan arrabaa qofaafi soba 'April the fool'  jedhan san hin ta'in taate.

Obbo Lammaan eennuun abdate akkasitti haasawa, warra isa muudatee ergate moo uummata Oromooti? Deebii gaaffii kanaa obbo Lammaadhumaaf dhiisa. Garuu wanti ani Obbo Lammaa gorsu, yoo uummata Oromoo Abdattee akkasitti haasofta ta'e, kana caalaa yeroo hin qabdu bunni si jalaa qabba'e waan ta'eef seenaa hojjadhu...yoo ammoo ergama Woyyaanee warra dantaa isaaniitiif OPDO Adeetitti (Tigiraayitti) hundeessanee san bahaa jiraatte, afaan Keeti sabboonaafi daammii sun keemistirii Qeerroo Oromootiin callabba'ee asiiditti jijjiiramee afaan kee si gubuuf qophaa'eera.

Akka baay'ina barcumaa paarlamaa keessaa qabdutti, silaa biyya bulchuun olaantummaa Tigiroota (Woyyaanee) dhabasiisuun dantaa Oromoo eeksisuun kan male, silaa OPDO (miseensota OPDOti) akka hin jenneefille, haqni yoom paarlaamaa Itoophiyaa keessa teettee (teessee) beekti, afaan qawweerra male.


Woyyaneen gaafa OPDO dantaa isaaniitiif hundeessiteeyyuu shakkitu, loltoota isii bobbaastee Oromiyaafi OPDO iyyuu boojiti. OPDO keessa sabboontonni akka jiran shakkii hin qabu. Garuu, kana booda OPDO'n, Oromo People Democratic Revolution (OPDR)  tti of jijjiiruun dantaa Oromootiif dhaabatuu qabdi. Nuuti Oromoon (sabboontonni dhugaa) kan qabsoofnuuf, Oromoo qofa bilisa baasuuf osoo hin taane, OPDO ille bilisa baasuuf. 

Sunday, August 6, 2017

Governmental Checks and Balances in Ethiopia


Qaamolee mootummaa sadiin-Seera baastuu, reesa raawwachiistuufi seera hiiktuu.
Legislative, Executive and Judiciary:Check and balance 


Tuesday, April 18, 2017

Färger-halluu/bifa-colors: Colors in languages at once-Swedish, Afaan Oromoo and English

Färger-halluu/bifa-colors

Lakk.
Färger (Svenska)
Halluu(Afaan Oromoo)
Colors (English
1
Svart
Gurraacha
Black
2
Röd
Diimaa
Red
3
Vit
Adii
White
4
Gul
Keelloo/boora
Yellow
5
Brun
Daalacha/dhiillee
Brown
6
Blå
Cuquliisa
Blue
7
Lila
Muundoo
Purple
8
Orange
Arrowa
Orange
9
Rosa
Baayya/turcii
Pink
10
Grå
Bulee
Gray
11
Grön
Magariisa
Green

Thursday, March 16, 2017

Årstider-waqtiilee-seasonsSvenska- årstider
Afaan Oromoo- waqtiilee
English- seasons
1
Vår
Birraa
Spring
2
Sommar  
Arfaasaa
Summer 
3
Höst    
Bona
Autumn
4
Vinter
Ganna
Winter


NB: the Swedish seasons and the Oromo seasons are not the same. When it is winter in Sweden, it maybe Summer in Ethiopia (Oromia). This translation is put according to Swedish seasons order.

Hub.  Waqtileen biyya Siwiidiniifi Oromoo tokko moti. Yeroo Siwiidin keessatti ganna ta’u, Oromiyaatti (Itoophiyatti) ganna ta’uu mala. Hiikaan kun tartiiba biyya Siwidiiniitiin jira.

OBS: de svenska årstiderna och Oromo 
årstiderna är inte samma sak. 
När det är vinter i Sverige, är det sommar
 i Etiopien (Oromia). Denna översättning 
sätts enligt svenska säsonger ordning.

Monday, March 13, 2017

Qubee Afaan Oromoo-The Oromo Alphabet


·      Just like the English Alphabet, we Oromoo have the same division of the Alphabet, such as capital letters (uppercase) and small letters (lowercase).  We say “Qubee gugurdaa” for capital letters and we say “Qubee Xixiqqa” for small letters.  Qubee Afaan Oromoo-Oromo Alphabet. Qubee gugurdaa-which means capital letters (uppercase). Qubee Xixiqqaa-which means small letters (lowercase).
·         Qubee Afaan Oromoo or the Oromo Alphabet has also some double letters of consonants than the English Alphabet. These especial double letters are Ch, Dh, Ny, Ph, and Sh. These double letters are called “Qubee dacha” in  Afaan Oromoo.
·         Qubee dubbifamaa- which means consonants: b c d f g h j k l m n p q r s t v w x y z
·         Qubee dubbachiiftuu-which means vowels: a e i o u  
·         In addition to the entire 26 letter English Alphabet, we Oromoo have five especial double letters such Ch which gives Cha sound, Dh which gives Dha sound, Ny, which gives nya sound, Ph, which gives Pha sound and Sh which gives Sha Sound. 
·         In Afaan Oromo or Oromo Alphabet, letters like V, P, and Z are borrowed letters.  These letters are called “Qubee ergisaa” in Afaan Oromoo.  


Here with video: 


Freedom Letter: Xalayaa Bilisummaa: የነጻነት ደብዳቤ

https://drive.google.com/file/d/0B6IRIm0YNvRMMlU4S1JvUUdOeGM/view

Tuesday, February 14, 2017

Ibidda rafe huubni to'achuu kajeele/ የተኛው እሳት ገለባ ልቆጣጠር ፈለገ

Qe’ee addurreen hin jirre, hantuunni xarapheezzaa yaabdee sirbiti/ ድመት ያልዋለበት ቤት አይጥ ወንበር ላይ ወጥቶ ይጨፍራል

የከሰረና ፖሊትካ ጃማሪ በኦሮሞ  ለምን ‘practice’ ይወጣል? ዶ/ር ፍስሃ እሼቱም ሁለተኛ ዶ/ር ሃይሌ ላሬቦ ሆነው ብቅ ብሏል…“አዲስ አበባ የአማራ እንጂ የኦሮሞ አይደለም” ዶ/ር ፍስሃ እሸቱ። ድመት ያልዋለበት ቤት አይጥ ወንበር ላይ ወጥቶ ይጨፍራል ይላል የስዊድን ተረት!


Kan kasaareefi jalqabaan siyaasaa Oromoorratti shaakalaa? Dr. Fissaha Isheetuu namni jedhamu akkuma Dr. Haayilee Laareeboo tuffii Oromoof qabu dubbateera. Keessattuu, “Finfinneen Kan Amaaraati malee kan Oromootii miti” jedheera. Ibidda rafe huubni to’achuu kajeele dhiiro. Qe’ee addurreen hin jirre, hantuunni xarapheezzaa yaabdee sirbiti jedha mammaaksi warra Sweden….